Tutaj dowiesz się wszystkiego o wymianie plików
Styczeń 28, 2015 by admin

DYSKUSJE SYNCHRONICZNE

O rozmowie przez telefon można powiedzieć fachowo, że umożliwia komunikację synchroniczną. Tego samego nie da się powiedzieć o wymianie poczty elektronicznej ani o dys­kusjach w Usenecie. Są asynchroniczne. Gdy ktoś na liście dyskusyjnej wyrazi swoje zdanie i wy­łączy komputer, jego opinię będzie można przeczytać jesz­cze przez co najmniej kilka dni. Jeśli będzie ciekawa, to może się okazać, że jeszcze po tygodniu nowe osoby będą na nią odpow iadać. Autor pozna ich opinie, gdy odpowiednio szyb­ko ponownie zajrzy na listę. Taka jest specyfika wymiany korespondencji elektronicznej – jest ona rozciągnięta w cza­sie i nie angażuje rozmawiających w tym samym momencie.Istnieją również technologie umożliwiające w Internecie dyskusje synchroniczne – pozwalające na pogawędki (ang. chat) „na żywo”.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

NAJBARDZIEJ OBLEGANE

Tradycyjnie najbardziej oblegane są te zw iązane z informatyką. Po pierwsze dlatego, że praktycznie wszyscy podłączeni do Internetu są użytkownika­mi komputerów. Wiąże się to też z tradycją Usenetu – system rozwinął się pod koniec lat 70. i na początku korzystali z niego głównie użytkownicy systemu Unix, najczęściej informatycy. Niektóre listy dostępne są tylko na określonym terenie – gdy dotyczą spraw lokalnych lub służą jednej organizacji. Ale większość znajduje się na wszystkich komputerach obsłu­gujących system. Jest on tak zorganizowany, że praktycznie cała jego zawartość jest w danym momencie na serwerze znajdującym się blisko osoby, która chce się z nią zapoznać. Jest to najczęściej komputer w akademickim węźle Sieci albo należący do komercyjnego dostarczyciela usług interneto­wych (ISP).

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

GORĄCE INFORMACJE

Gdy ktoś chce rozwiązać problem z komputerem, szuka porady w trudnym zadaniu na ćwiczenia z fizyki albo zamie­rza podyskutować z osobą o podobnych zainteresowaniach, Usenet doskonale może mu pomóc. W tym systemie rozma­
wia się bowiem o wszystkim. Można tu wymienić opinie ze specjalistami i zapaleńcami w zasadzie z każdej dziedziny. Usenet wyrósł na dyskusjach informatyków. Wielu ad­ministratorów sieci komputerowych korzysta z systemu, by dzielić się z kolegami po fachu wiadomościami o kłopotach z oprogramowaniem i sposobach ich rozwiązywania. To na listach dyskusyjnych Usenetu często ujawniane są „gorące” informacje dotyczące wad produktów branży komputerowej. Tak było choćby z odkrytą pod koniec 1997 roku usterką w procesorach Pentium firmy Intel.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

DZIĘKI SKRÓTOM

Wystarczy wysłać coś takiego: żeby odbiorca wiedział, że przekazana przez niego informa­cja zasmuciła adresata.Z odpowiedziami wiąże się jeszcze jeden problem. Jeśli bowiem dostajemy list, czujemy się zobowiązani do napisa­nia odpowiedzi. Podobnie wygląda z drugiej strony. Efekt? Po kilku godzinach okazuje się, że prowadzimy zupełnie nie­potrzebną korespondencję i tracimy czas. Zawsze możemy kolejny list zakończyć skrótem EOT. Będzie to grzecznie oznaczało koniec rozmowy.Dzięki skrótom bardzo znaczącym komentarzem bę­dzie taka odpowiedź na list: BTWIMHO IRL TNSTAAFL.Co można rozbić na człony: „przy okazji (By The Way), moim skromnym zdaniem (In My Humble Opinion), w praw­dziwym życiu (In Real Life) nie ma czegoś takiego jak dar­mowy obiad (There’s No Such Thing As A Free Lunch) .

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

DŹWIĘK I ZAPISY WIDEO

Jedną z technologii wykorzystywanych do tworzenia ak­tywnych części dokumentów HTML jest opracowany przez Netscape JavaScript. Za jego pomocą można np. umieścić na stronie WWW klawisze opisujące różne dostępne na ser­werze miejsca, które po wskazaniu myszą będą się zmieniać, dając użytkownikowi dodatkowe informacje. Coraz częściej ze stronami WWW łączony jest dźwięk i za­pisy video. Można je „odbierać” za pomocą odpowiednio roz­budowanych przeglądarek WWW, na szybkim komputerze wyposażonym w głośniki. Na razie przekaz tych mediów nie jest zbytnio zaawansowany. Ponieważ zapis dźwięku czy vi- deo zajmuje sporo danych, jego odbiór wymaga również szyb­kich łączy. Mimo tego coraz częściej mówi się, że WWW to już nie system hipertekstowy, tylko hipermedialny.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

NA STRONACH WWW

Ale nie o porządek w WWW chodzi. Swoboda połączeń jest cnotą tego systemu. Liczy się to, że wystarczy zacząć od jednej dobrze dobranej strony, by się dostać właściwie wszę­dzie, nie wpisując żadnego adresu z pamięci.Na stronach WWW można znaleźć informacje praktycz­nie na każdy temat i z każdego rodzaju źródła. Swoje strony mają osoby prywatne, rozmaite organizacje, prywatne przed­siębiorstwa, uczelnie i rządy.Stręny WWW umieszczone są na podłączonych do Inter­netu komputerach wyposażonych w oprogramowanie dla tzw. serwera HTTP. Tb skrót nazwy Hypertext Transfer Proto- coP- zbrortn56owiązujących komputery reguł opisujących przekazywanie stron WWW Jego działanie rozpoczyna się w momencie, gdy użytkownik komputera wybierze łącznik do strony, którą chce zobaczyć.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

AKTYWNOŚĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI

Prognozy mówiły, że ilość użytkowników w innych częściach świata przed końcem wieku przekroczy liczbę osób łączących się z Siecią w Stanach. Jeśli jednak chodzi o aktywność źródeł informacji, to wszystko wskazywało na to, że dominacja USA się utrzyma. W jakimś sensie miał więc rację arabski oficjel, który twier­dził, że Internet to amerykańska sprawa. Można było jednak z tego korzystać – obserwować następujące tam zmiany, wie­dząc, że w końcu dotrą do Europy.Internet stal się popularny dzięki World Wide Web – Ogól­noświatowej Pajęczynie. ŻaHecydowąla. prostota obsługi – błyskawicznie można. się. nauczyć korzystania z jej zasobów.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

WPŁYW PRZESYŁANIA DŹWIĘKU

Wpływ przesyłania dźwięku czy wideo jeszcze nie dał się odczuć. Pieniądze z budżetów nauki nie wystarczałyby na finan­sowanie infrastruktury, a pieniędzy z firm prywatnych by nie było, gdyby nie okazało się, że Sieć doskonale nadaje się do wykorzystania w biznesie. Pod koniec lat 90. Internet był już tak skomercjalizowany, że akademicka przeszłość trochę do niego nie pasowała.Gdy patrzy się na upstrzone reklamami strony WWW, bliż­sze wydają się dzieje branży tzw. usług sieciowych (online ser- vices). W Polsce nigdy ona nie powstała – komputerów osobi­stych było tu zbyt mało. Najsilniej rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych.

  •   •   •   •   •